תנאי השימוש


 מ
בוא

הסכם זה כולל את כל התנאים החלים עליך כאשר אתה מצטרף, רוכש ומבצע כל פעולה אחרת באתר זה. שימוש או רכישה באתר פירושם כי אתה מסכים לכך שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך, ומסכים לציית להם. הסכם זה מתאר ומקיף את מלוא ההסכם בינינו ובינך, וגובר על כל הסכם, מצג, הבטחה והבנה קודמים או נוכחיים בנוגע לאתר, לתכניו ולתוכנות המחשב המסופקות באתר או באמצעותו. מפעם לפעם אנו עשויים להכניס תיקונים בהסכם זה מבלי ליידע אותך באופן ספציפי. ההסכם המופיע באתר משקף את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם, ועליך לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש באתר.

השימוש באתר ואיסורים החלים על המשתמשים

להלן הפעולות האסורות לביצוע באתר:

  1. שימוש באתרינו, לרבות השירותים והכלים הכלולים בהם, אם אינך מורשה להתקשר בחוזים המחייבים מבחינה חוקית או אם טרם מלאו לך 18, או אם הנך מנוע זמנית או ללא הגבלת זמן משימוש באתרים, בשירותים או בכלים שלנו.
  2. פרסום פריטים במדור או באזור בלתי מתאים באתרים או בשירותים שלנו.
  3. איסוף מידע על הפרטים האישיים של המשתמשים.
  4. תמרון מחירו של פריט כלשהו או התערבות בפרסומי פריטים של משתמשים אחרים.
  5. פרסום תוכן שקרי, לא מדויק, מטעה, או חומר שיש בו משום השמצה או הוצאת דיבה.
  6. נקיטת פעולה שעלולה להזיק למערכת הדירוגים.

כדי להשלים את תהליך ההרשמה באתר זה, עליך למסור את שמך החוקי המלא, את כתובתך העדכנית, כתובת דוא"ל תקפה, וכל פרט אחר הדרוש להשלמת תהליך ההרשמה. עליך לאשר כי הנך לפחות בן 18, והאחריות לשמירה בטיחותית של סיסמתך חלה עליך, כמו גם האחריות לכל הפעולות והתכנים המוּעלים למחשב מטעם החשבון הרשום על שמך. עליך להימנע מהעברת תולעי או וירוסי מחשב או קודים הרסניים כלשהם.

הבהרת השירות הניתן על ידי CDKeys. Israel

CDKeys. Israel מספקת קוד דיגיטלי (CD KEY) שישמש אותך להורדת המשחק שרכשת. לכן המשחק אינו מסופק על גבי דיסק אלא כהורדה וירטואלית.

מדיניות אספקת מוצרים:

  • אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש ולכתובת דואר אלקטרוני תקינה אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאתר. 
  • אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
  • זמני אספקת המוצרים מצוינים בדף המכירה, כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  • על חלק מהמוצרים ישנה אפשרות של משלוח מידיי ובהתאם לתנאי משלוח המצוין בדף המוצר הספציפי.

תשלומים ונוהלי חשבוניות

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של CDKeys. Israel . אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי CDKeys. Israel לפני אישור ההזמנה. אלא אם כן נקבעו תנאי אשראי מוסכמים, התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או העברה בנקאית. מועד הפירעון של חשבוניות הוא פרק הזמן הנקוב בהן, הנמדד החל מתאריך החשבונית, וזהו המועד שבו יש לפרוע את התשלום. לכל הזמנה אפשר שתונפק חשבונית נפרדת. CDKeys. Israel  על-פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבטל או לחסום הזמנות. CDKeys. Israel  אינה אחראית לשגיאות בתמחור, שגיאות דפוס או כל שגיאה אחרת המופיעה בהצעה כלשהי מטעמה, ושומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה הנובעת משגיאות כאמור. את החשבוניות יש לשלם בתוך 15 יום מתאריך החשבונית. בכל קנייה פרט לרכישות צרכנים, CDKeys. Israel שומרת לעצמה את הזכות לחייב אותך בקנס פיגורים בשיעור של 1% לחודש שיחול כנגד סכומים שמועד פירעונם חלף ואין על כך מחלוקת או בשיעור המרבי המותר על פי דין, הנמוך ביניהם. כל 30 יום ממועד זה ואילך, יימשך חיובך בקנס פיגורים נוסף.

CDKeys. Israel רשאית לחייב בתשלום נוסף בתמורה למשחקים שלך שאבדו או נמחקו.

תנאי החזקת חשבון ב- CDKeys. Israel

נאסר עליך לשתף אחרים בחשבון שניתן לך.

מדיניות החזרים כספיים וביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
אנו איננו מחויבים לשלם לך החזר כספי אם שינית את דעתך לגבי רכישה מסוימת. לכן, אנא שקול את בחירתך היטב.
לא יינתן החזר כספי במידה והמחשב של הלקוח לא עומד בדרישות ההרצה המינימליות של המשחק/תוכנה.
אנו זמינים לסיוע לפני כל ביצוע רכישה בוואסאטפ 0774413006 (אינו זמין לשיחות - ואטסאפ בלבד) ובמייל support@cdkeys.co.il

תמחור המוצרים ותיאורם

אנו איננו מבטיחים כי תיאור המוצרים או תכנים אחרים באתר זה הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות. היה ומוצר המוצע באתר זה אינו כפי שתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש.

עריכה, מחיקה ושינויים

אנו רשאים לערוך, למחוק או לשנות כל תנאי מהתנאים הכלולים בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת על ידי פרסום הודעה או פרסום הסכם חדש באתר. המשך השתתפותך בתכנית שלנו, המשך ביקורך באתר והמשך רכישותיך בו לאחר פרסום הודעת שינוי או הסכם חדש באתר יהוו קיבול השינוי על ידך והיותך מחויב בו.

אישור זכויות

הנך מאשר בזה כי כל הזכויות, זכויות הקניין והזיקות [אינטרסים], לרבות ללא הגבלה הזכויות הכלולות בזכויות קניין רוחני באתר זה ובקשר אליו, וכי לא תרכוש כל זכות, זכות קניין או זיקה בתוכנה או בקשר אליה, למעט מכפי שנאמר במפורש בהסכם זה. לא תשנה, לא תתאים, לא תתרגם, לא תכין נגזרות, לא תבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור מאף לא אחד מהשירותים, התוכנות או התיעוד שלנו, ולא תיצור או תנסה ליצור שירות או מוצר חלופי על ידי שימוש בתוכנה או במידע קנייני הקשור אליה או על ידי נגישות אל התוכנה או אל מידע קנייני הקשור אליה.

מעשי מרמה

פיקוח קפדני מופעל באתר זה למניעת מעשי מרמה, ואם תתגלה רמאות, CDKeys.Israel תפעיל את כל הסעדים העומדים לרשותה, ואתה תישא בכל העלויות וההוצאות המשפטיות שינבעו עקב מעשי מרמה אלה.

הסרת אחריות והגבלת האחריות

אנו לא נישא באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי או לכל אבדן הכנסה, אבדן רווח או אבדן מידע שיקרו בקשר להסכם זה או לַתוכנה, אפילו אם ידענו על האפשרות שנזקים אלה יקרו. בנוסף, סך החבות שלנו ביחס להסכם זה ולַתוכנה לא יעלה על 1000 דולר ארה"ב או על המחיר הכולל של המוצרים הנדונים שתמורתם שולמה או תשולם לך, הנמוך שביניהם.

אין מצדנו כל ערבויות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לַתוכנה או לכל מוצר הנמכר או המוצע באתר זה (לרבות ללא הגבלה, הבטחות בנוגע לכשירות, להתאמה למטרותיהם, לאי-הפרה, או כל התחייבות משתמעת הנובעת מאופן ביצוע, מניהול סחר או ממינוח מקצועי). בנוסף, איננו מציגים כל מצג ולפיו האתר יפעל ברצף ללא הפסקה וללא תקלות, ולא נישא באחריות לתוצאות של הפרעות או תקלות כלשהן.  אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. הנך מבין ומסכים כי השימוש שאתה עושה באתר הוא על אחריותך.

עליכם לבצע הפעלה למוצר אותו רכשתם בתוך 30 ימים קלנדריים לאחר פרק זמן זה לא יתקבלו תלונות בגין חוסר תקינות מוצר או בעיות הכרוכות בהפעלתו, לכן אנא רכשו את מפתחות המוצר בצמוד למועד הפעלתו.

סודיות

הנך מסכים לא לגלות שום מידע שתקבל מאתנו ו/או מלקוחותינו, מהמפרסמים או מהספקים שלנו. כל מידע שלקוח משתמש-קצה מסר במסגרת שימושו בתוכנה [של האתר] מהווה מידע קִנייני של CDKeys. Israel. מידע צרכני כאמור לעיל הוא סודי ואסור לחשוף אותו. הנהלת האתר מסכימה לא לשכפל, לא לפרסם, לא למכור, ולא להפיץ או לנצל לצרכים מסחריים כל מידע קִנייני כאמור בשום צורה שהיא.

אי-ויתור

היה ו-CDKeys. Israel לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לחול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

שוֹנוֹת

הדין המהותי של מדינת ישראל הוא שיחול על הסכם זה, ועל-פיו יפורש ההסכם, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין.
כל סכסוך הנוגע לתנאי תקנון זה ולאתר החברה יידון בפני בית המשפט המוסמך באזור טבריה בלבד ולא לכל בית משפט אחר, סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או אי-הסכמה שעלולים להתגלע בין הצדדים כתוצאה או בקשר עם הסכם זה, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין בחוק הישראלי או למדינה שבה הנך מתגורר בפועל.
מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון בהסכם זה מגולם בהסכם זה, ושום הסכם אחר הקשור לנושא זה לא יחייב מי מהצדדים להסכם זה.
זכויותיך מכל סוג שהוא אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאיש, וכל ניסיון לכך עלול להביא לסיומו של הסכם זה, מבלי להטיל עלינו כל חבות. ואולם אנו רשאים להמחות הסכם זה לאדם אחר בכל עת ללא מסירת הודעה על כך.
היה וצו שיפוטי או החלטה שיפוטית כלשהם יקבעו כי הוראה כלשהי מהוראות תנאי הסכם זה היא חסרת תוקף או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תחול רק ככל שהחוק מתיר, ושאר התנאים וההוראות יישארו תקפים וברי-אכיפה על פי הסכם זה.